Afzender:                                                                 klik om pagina af te drukken

Naam _________________________________________

Adres _________________________________________

Postcode _______________________________________

Woonplaats ____________________________________
Telefoon: ______________________________________
Aan:
Verzekeringsmaatschappij _________________________
Adres __________________________________________
Pstc / Woonpl. ___________________________________

Datum: _________________________________________
Betreft beŽindiging polisnummer(s): __________________
Soort __________________________________________
GeACHTE DAMES EN HEREN,
Hiermee verzoekt ondergetekende de hierboven vermelde polis(sen) per ______________ te royeren wegens beŽindiging overeenkomst en indien deze datum langer dan 1 jaar is per eerstvolgende premievervaldatum, namelijk per  .................... of z.s.m. om te zetten naar een 1-jarig contract (alleen mogelijk bij particuliere verzekeringen); Indien uw administratie een andere einddatum aangeeft, verzoeken wij u ons daarvan direct op de hoogte te stellen. Ingevolge het BW hoeft een opzegging NIET meer aangetekend plaats te vinden. Mocht U, om welke reden dan ook, deze opzegging niet accepteren, dan verwacht ik hiervan binnen een week na ontvangst van deze toegezonden fax/brief bericht. Zonder uw tegenbericht gaan wij ervan uit dat u de verzekering(en) conform dit verzoek zult beŽindigen. In afwachting van uw berichten,


Plaats: .....................................................   Datum:.....................................

Hoogachtend,
______________________________________

 

 


Stuur de bovenstaande brief volledig ingevuld en ondertekend aan:
Rensen AssurantiŽn BV.
Grotestraat 11
7443 BA Nijverdal
Faxen kan ook naar: 0548-636450
Wij zullen dan zorg dragen voor correcte afhandeling.

Met vriendelijke groet,

Ben Rensen